ATMEGA6490P-AU

Micros part number: ATM6490p-au
Package: TQFP100
MCU 8-bit AVR RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V/5V ATMEGA6490P-AUR