P G2RL-1E-05DC

Micros part number: P G2RL-1E-05DC
Package: Rys.G2RL