Warunki współpracy

Regulamin sprzedaży Micros sp.j. W. Kędra i J. Lic do odbiorców krajowych i zagranicznych

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma Handlowa www.micros.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę Handlową www.micros.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Klient a zarazem Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Platformy www.micros.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

4.2. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

4.3. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.micros.com.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do MICROS sp.j.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.micros.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.micros.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KLIENT – Przedsiębiorca a zarazem Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z MICROS sp.j.

5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym MICROS sp.j., w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6. PRODUKT – dostępna w Platformie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a MICROS sp.j.

7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od MICROS sp.j, dotyczących Platformy oraz dostępnych w niej Produktów.

8. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego (tj. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy Handlowej.

10. PLATFORMA HANDLOWA – platforma MICROS sp.j działająca pod adresem www.micros.com.pl

11. MICROS sp.j. – sprzedawca a zarazem usługodawca – MICROS sp.j., W. Kędra i J. Lic wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000021932, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Emila Godlewskiego 38, 30-198 Kraków, NIP: 6770044350, REGON: 350533840, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@micros.com.pl

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a MICROS sp.j. za pośrednictwem Platformy Handlowej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez MICROS sp.j. na rzecz Klienta Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy Handlowej.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z MICROS sp.j.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. MICROS sp.j. za pośrednictwem Platformy Handlowej www.micros.com.pl prowadzi sprzedaż hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców.

2. Produkty oferowane w Platformie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Platformy podana jest w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarach (USD) i jest wartością netto (nie zawiera podatku VAT). Cena nie zawiera także kosztów dostawy. 

5. Jeżeli czas między dniem zawarcia umowy, a terminem dostawy Produktów do Klienta wynosi więcej niż 14 dni, MICROS sp.j. jest uprawniony do zastosowania cen aktualnych nie później niż w dniu oddania towaru przewoźnikowi.

6. Jeżeli czas między wydaniem Produktu, a zapłatą przekracza 30 dni MICROS sp.j. jest uprawniony do zwaloryzowania ceny według aktualnego, średniego w dniu płatności kursu dolara USA lub EURO, wg tabeli NBP, w zależności od tego, w której z tych walut był zakupiony Produkt dostarczony do Klienta. 

7. W przypadku opakowań szczególnych MICROS sp.j. zastrzega sobie możliwość oddzielnego doliczenia ceny za opakowania.

8. Zamówienia można składać:

8.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Platforma www.micros.com.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

8.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@micros.com.pl lub sales // micros.com.pl (dotyczy eksportu)

8.3. telefonicznie pod numerem: +48 12 636 95 66

9. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Platformie Handlowej.

10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Platformie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

11. MICROS sp.j. realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

12. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

13. Zamówienia poprzez Platformę, mogą składać wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione przez Klienta do dokonywania tej czynności. 

14. MICROS sp.j. umożliwia Klientowi zapoznanie się z próbkami Produktów. Dostarczone do Klienta próbki pozostają własnością MICROS sp.j. i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody MICROS sp.j.. Koszty dostarczenia próbek ponosi Klient.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez MICROS sp.j. sposobami, zgodnie z § 3 pkt 8 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia MICROS sp.j. niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  

4. Po weryfikacji Zamówienia, MICROS sp.j. niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a MICROS sp.j.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. MICROS sp.j. udostępnia następujące sposoby płatności: 

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy MICROS sp.j.,

1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal.com, PayU.pl),

1.3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

1.4. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy MICROS sp.j. po dostarczeniu Produktu do Klienta.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

Numer rachunku bankowego (waluta PLN): PL 85 1600 1013 0002 0012 2205 7151
Numer rachunku bankowego (waluta EUR): PL 65 1750 1048 0000 0000 4109 9658
Numer rachunku bankowego (waluta USD): PL 36 1600 1462 1086 2147 1000 0003
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kod SWIFT NR: PPABPLPKXXX

3. MICROS sp.j., W. Kędra i J. Lic, ul. Emila Godlewskiego 38, 30-198 Kraków, NIP: 6770044350. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży zgodnie z poczynionymi z MICROS sp.j. ustaleniami.

6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 lub 1.2, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

7. Jeżeli zapłata ma być dokonana po dostawie, zgodnie z pkt 1.4, a na fakturze lub w innym dokumencie nie został określony termin do zapłaty, płatność powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

8. MICROS sp.j. ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. W razie wątpliwości poczytuje się, że należność uiszczona przez Klienta przed wydaniem Produktu jest zadatkiem, nawet wtedy, gdy zostanie określona jako zaliczka.

10. MICROS sp.j. ma prawo do zmiany warunków płatności w przypadku stwierdzenia zagrożenia, że Klient nie wywiąże się ze zobowiązań finansowych wynikających z Umowy Sprzedaży.

11. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą, do dnia jej uregulowania przez Klienta naliczane będą odsetki maksymalne za każdy dzień opóźnienia.

12. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy MICROS sp.j..

13. Niezależnie od dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie, MICROS sp.j. może odstąpić od umowy. W takim wypadku odsetki naliczane są do dnia odstąpienia od umowy.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1. w przypadku Produktów znajdujących się w magazynie MICROS sp.j. czas kompletowania Produktów wynosi 1 dzień roboczy od momentu:

a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku MICROS sp.j. albo 

b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności albo

c) przyjęcia Zamówienia do realizacji przez MICROS sp.j. w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem,

2.2. dostawa Produktów przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. W przypadku Produktów innych niż te, o których mowa w pkt 2.1, towary są dostarczane w terminie indywidualnie uzgodnionym z Klientem lub w terminie wskazanym z potwierdzeniu Zamówienia. Terminy dostaw widoczne na stronie Sklepu są terminami wyłącznie orientacyjnymi. 

4. Zakupione w Platformie Handlowej Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez MICROS sp.j. Produktu przewoźnikowi lub osobie upoważnionej przez Klienta do odbioru Produktu.  MICROS sp.j. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz MICROS sp.j. w wysokości dwukrotności wartości złożonego przez Klienta Zamówienia, jeśli:

7.1. nie opłaci Zamówienia w zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w § 5 pkt 4 niniejszego Regulaminu, 

7.2. nie odbierze przesyłki wysłanej za pobraniem przez MICROS sp.j..

8. MICROS sp.j. zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia oraz wstrzymania dostawy w sytuacji, gdy powstaną wątpliwości co do wypłacalności Klienta.

9. Jeżeli MICROS sp.j. nie otrzyma na czas od swojego dostawcy zamówionych przez Klienta Produktów, zawiadomi on o tym Klienta i wyznaczy nowy termin ich dostawy. Jeżeli Klient nie ustosunkuje się do wiadomości MICROS sp.j. wskazującej nowy termin dostawy Produktów w ciągu 3 dni roboczych, to poczytuje się, że zaakceptował nowy termin podany przez MICROS sp.j.. Roszczenia Klienta z tytułu opóźnionej dostawy są w takim wypadku wyłączone. Jeżeli opóźnienie lub niewłaściwe wykonanie dostawy na rzecz MICROS sp.j. dotyczy jedynie części zamówionych przez Klienta Produktów, powyższe warunki stosuje się odpowiednio.

10. Brak akceptacji przez Klienta nowego terminu dostawy wyznaczonego przez MICROS sp.j., poczytuje się za odstąpienie od umowy. W takim wypadku wyłączone są roszczenia odszkodowawcze Klienta.

11. Możliwe jest częściowe dostarczanie Produktów przez MICROS sp.j. MICROS sp.j. zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktu do Klienta przed uzgodnionym terminem.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Gwarancja na produkty oferowane w Platformie Handlowej, której udziela producent, obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. okres gwarancji różni się w zależności od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

1.3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności MICROS sp.j. wobec Klienta z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

2.2. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie MICROS sp.j. o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił MICROS sp.j. niezwłocznie po jej stwierdzeniu,

2.3. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok // micros.com.pl lub sales // micros.com.pl (dotyczy transakcji eksportowych).

2.4. wady powinny być szczegółowo opisane, a jeśli jest to technicznie możliwe, to Klient powinien podać parametry techniczne, które nie zostały spełnione przez Produkt wraz z informacją dotyczącą tego jak daleko Produkty odbiegają od parametrów podanych przez producenta. 

2.5. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, zdjęcia dokumentujące wadę, dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez MICROS sp.j.,

2.6. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: MICROS sp.j., W. Kędra i J. Lic, ul. E. Godlewskiego 38, 30-198 Kraków. Koszty przesłania reklamowanego Produktu ponosi Klient.

2.7. w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało przeprowadzenia badań specjalistycznych poza siedzibą MICROS sp.j., a reklamacja okaże się nieuzasadniona – koszt badania ponosi Klient,

2.8. MICROS sp.j. ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba że konieczne będa badania specjalistyczne, wtedy w terminie 30 dni.

2.9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, MICROS sp.j. pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad,

2.10. odpowiedź na reklamację jest przekazywana poprzez wiadomość mailową lub sms.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno MICROS sp.j., jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym jak również w przypadku niewykonania uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. MICROS sp.j. umożliwia za pośrednictwem Platformy Handlowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. prowadzenie Konta w Platformie Handlowej, 

1.3. Newsletter,

1.4. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Platformie Handlowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. MICROS sp.j. ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Platformy treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Platformy i prezentowanych w niej materiałów.

§ 10 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez MICROS sp.j. jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Platformie Handlowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Platformie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,

2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,

2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do MICROS sp.j. za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się MICROS sp.j.: 

3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy Handlowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 11 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok // micros.com.pl lub sales // micros.com.pl (dotyczy usługobiorców zagranicznych)

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez MICROS sp.j.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez MICROS sp.j. następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź MICROS sp.j. w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta),

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok // micros.com.pl lub sales // micros.com.pl (dotyczy usługobiorców zagranicznych).

1.3. MICROS sp.j. może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu,

1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. MICROS sp.j. i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.micros.com.pl (w szczególności zdjęcia, rysunki, dokumentacja techniczna i finansowa) korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością MICROS sp.j., W. Kędra i J. Lic. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną MICROS sp.j, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.micros.com.pl, bez zgody MICROS sp.j.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody MICROS sp.j., któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.micros.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego MICROS sp.j. i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Platformy Handlowej pod adresem www.micros.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Platformy pod adresem www.micros.com.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Usługobiorca przesyłając do MICROS sp.j. jakiekolwiek treści cyfrowe, dokumenty, zdjęcia lub inne, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do MICROS sp.j. w tym zakresie, zobowiązuje się zwolnić MICROS sp.j. z wszelkiej odpowiedzialności oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. MICROS sp.j. ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych tylko za szkodę wyrządzoną z jego winy umyślnej lub w przypadku rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także odpowiedzialności za osoby, którymi MICROS sp.j. się posłużył przy wykonaniu umowy.

2. W szczególności niezawinione przez MICROS sp.j. strajki oraz lokaut (także wynikłe u jego dostawców), jak również inne niemożliwe do uniknięcia zakłócenia działalności przedsiębiorstwa i przypadki siły wyższej, na czas ich występowania, zwalniają MICROS sp.j. od obowiązku wykonania dostawy. Jeżeli z powodu występowania powyższych zjawisk wykonanie przez MICROS sp.j. dostawy stanie się ostatecznie niemożliwe, obowiązek dostawy wygasa.

3. Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wyrównania typowych szkód w granicach rzeczywiście poniesionej straty z wyłączeniem utraconych korzyści.

4. W przypadku zwłoki MICROS sp.j., Klient może po upływie wyznaczonego przez siebie odpowiedniego terminu dodatkowego, związanego z oświadczeniem, że po upływie tego czasu rezygnuje on z Zamówienia, odstąpić od umowy, jeżeli do dnia upływu tego terminu nie otrzyma informacji, że Zamówienie jest gotowe do wysyłki. Termin ten rozpoczyna bieg dopiero, gdy MICROS sp.j. otrzyma pisemne lub e-mailowe zawiadomienie Klienta o wyznaczeniu dodatkowego terminu.

5. W przypadku zwłoki Klienta w odbiorze Produktów, MICROS sp.j. może postawić Klientowi towar do dyspozycji w swoim magazynie, zakreślając ostateczny termin odbioru na piśmie lub e-mailem. Po tym terminie towar uważa się za wydany, a Klient jest zobowiązany zapłacić cenę oraz koszty składowania towaru, nie mniejsze niż 20 PLN za dzień. 

6. Klient powinien przetestować dostarczone Produkty, zanim zostaną zastosowane w seryjnej produkcji w połączeniu z innymi podzespołami, w celu ustalenia, czy ich współdziałanie jest zgodne z oczekiwaniami Klienta. MICROS sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za współdziałanie dostarczonych towarów z innymi podzespołami, w urządzeniach, w których są montowane, chyba że zagwarantował to wyraźnie w formie pisemnej.

7. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za montaż, instalację i obsługę zakupionego Produktu, a także za uzyskanie stosownych licencji czy certyfikatów wymaganych przy montażu, instalacji oraz obsłudze danego Produktu.

8. W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia, zamówionych Produktów nie wolno stosować w urządzeniach bądź systemach podtrzymujących życie, ludzkich implantach, urządzeniach lub systemach nuklearnych albo też w innych zastosowaniach, w których zawodność Produktu może zagrozić życiu lub wywołać katastrofalne skutki. MICROS sp.j. nie ponosi odpowiedzialności ani w stosunku do Klientów, ani w stosunku do osób trzecich w przypadku naruszenia tych ograniczeń.

9. Do momentu dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży MICROS sp.j. zastrzega sobie prawo własności dostarczonych do Klienta Produktów (Produkty zastrzeżone).

10. Klient przechowuje Produkty zastrzeżone nieodpłatnie.

11. Klient nie może zbywać Produktów zastrzeżonych bez pisemnej zgody MICROS sp.j. W razie sprzedaży Produktu przez Klienta, MICROS sp.j. nabywa wszelkie prawa, które przysługują Klientowi względem jego kontrahenta.

12. Klient musi ujawnić na żądanie MICROS sp.j. kto jest nabywcą Produktów zastrzeżonych oraz zawiadomić nabywcę o przejściu na MICROS sp.j. wszelkich praw, w tym w szczególności do zapłaty za towar.

13. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować MICROS sp.j. o uszkodzeniach lub stracie Produktów zastrzeżonych.

14. W przypadku opóźnienia w zapłacie lub innego naruszenia umowy przez Klienta, MICROS sp.j. jest uprawniony do odebrania Produktów zastrzeżonych. Koszty odebrania ponosi Klient. W celu odbioru towarów Klient umożliwi MICROS sp.j. wstęp do wszystkich swoich pomieszczeń, w których Produkty zastrzeżone są składowane.

15. Zastawianie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie przez Klienta zastrzeżonych Produktów bez pisemnego zezwolenia MICROS sp.j. jest zabronione.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Platformę Handlową podlegają prawu polskiemu.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między MICROS sp.j., a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy MICROS sp.j., a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MICROS sp.j.

5. W razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a która uniemożliwia lub nadmiernie utrudnia wywiązanie się MICROS sp.j. ze zobowiązania albo sprawia, że wykonanie zobowiązania groziłoby MICROS sp.j. rażącą stratą, MICROS sp.j. może od umowy odstąpić. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, a także niekorzystne zmiany legislacyjne.

6. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

INFORMACJE O DODATKOWYCH UPRAWNIENIACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW-KONSUMENTÓW (WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.01.2021): 

1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, dotyczące przedsiębiorcy-konsumenta  

Przedsiębiorcy nabywający towary lub usługi bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą, a niemające charakteru zawodowego, są uprawnieni do odstąpienia od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa [art. 38a ustawy z 30.10.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. u. 2014, poz. 827)].

1.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

1. 2. Oświadczenie może zostać dostarczone w następujący sposób:

 • osobiście do siedziby firmy Sprzedawcy
 • pocztą na adres siedziby Sprzedawcy
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok // micros.com.pl

1.3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 • Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

1.6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

 • Klient ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

2 Reklamacje dotyczące Towarów

2.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Micros sp.j. W. Kędra i J. Lic, ul. E.Godlewskiego 38, 30-198 Kraków, bok // micros.com.pl

2.3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 • Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

2.4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Micros sp.j. W. Kędra i J. Lic, ul. E.Godlewskiego 38, 30-198 Kraków, na adres poczty elektronicznej: bok // micros.com.pl.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

2.5. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

3 Postanowienie końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), przepisy ustawy z dnia 30.10.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. u. 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.