BLED112-V1 SILICONLAB

Symbol Micros: RF BLED112-V1
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: RF BLED112-V1
Bluetooth Smart USB Dongle
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie